top of page

Nasza nowa publikacja

Wpływ poprawek organicznych na bazie biowęgla na strukturę społeczności bakterii glebowych i plon kukurydzy (Zea mays L.)Streszczenie

Różnorodność taksonomiczna i funkcjonalna bakterii w siedmiu różnych wariantach eksperymentalnych zastosowanych do gleby pod plantacją kukurydzy została określona za pomocą sekwencjonowania następnej generacji i metod biochemicznych. Celem badań było wykrycie różnic w strukturze bakterii i poziomie aktywności enzymatycznej gleby (BIF - biochemiczny indeks żyzności) po zastosowaniu bio-nawozu wykonanego z substratu lignocelulozowego i biowęgla zawierającego różne mikroorganizmy (glony, grzyby mikoryzowe z rodzaju Glomus lub konsorcjum bakterii Bacillus sp.). Wymiernym wskaźnikiem skuteczności nawozów był skład chemiczny i plony upraw. Bionawozy wpływały zarówno na strukturę, jak i procentowy udział poszczególnych bakteryjnych operacyjnych jednostek taksonomicznych (OTU). Uprawa kukurydzy modyfikowała również jakościowe i ilościowe zmiany w mikrobiomie bakteryjnym gleby. Kanoniczna analiza wariancji (CVA) wykazała, że pH gleby wykazywało minimalną dodatnią korelację z aktywnością enzymatyczną gleby i wybranymi parametrami roślin, z wyjątkiem wariantu nawozu z mikoryzą arbuskularną (AM). Co więcej, bio-nawóz AM istotnie zwiększył wartość BIF, plon nasion kukurydzy i zawartość skrobi w roślinach. Kompleksowy charakter badań pozwolił na pogłębienie i usystematyzowanie dotychczasowej wiedzy na temat wpływu biowęgla z dodatkiem wybranych mikroorganizmów na parametry biochemiczne gleby oraz bioróżnorodność bakteryjną środowiska glebowego. Dodatkowo uwzględnienie w badaniach składu chemicznego, sanitarnego oraz plonu kukurydzy przyniosło wymierny obraz zmian zachodzących w środowisku glebowym i roślinnym pod wpływem omawianego czynnika. Poza aspektem agronomicznym (integrowana uprawa roślin-Dyrektywa 2009/128/WE) naszych badań, miały one również ścisły związek z ochroną środowiska, gdyż udowodniły, że biopreparaty na bazie biowęgla mogą być alternatywą dla nawożenia mineralnego.


Więcej:留言


bottom of page